Biologiya – Umumiy mavzular

User Avatar
(1 baholash)
300 000 UZS
biologiya

Biologiya (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar botanika, biologiya, odam va uning anatomiyasi fanlari boʻyicha umumiy oʻrta ta’lim maktablarida 5-11 sinf hamda akademik litsey dasturiga kiritilgan barcha mavzularni qamrab oladi. Har bir video dars nazariy va amaliy qismdan iborat. Nazariy qismda asosiy tushunchalar tushuntirib berilgan. Amaliy qismda esa, mavzuga oid testlarni qanday ishlash kerakligi misollar bilan tushuntirilgan. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun biologiya fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 118
 • So'rovnomalar 0
 • Davomiyligi 50 soat
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til O'zbek tilida
 • Talabalar 72
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 118

  • Leksiya1.1
   Biologiya faniga kirish Hujayra 22 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Hayotning hujayrasiz shakllari (Viruslar). Eukariotlar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Eukariyot hujayra. Sitoplazmatik membrana, Sitoplazma (organoidlar) Yadro. 27 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Sitologiya mustaxkamlash 20 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Tirik organizmlarning kimyoviy tuzilishi Hujayra tarkibiga kiruvchi suv va anorganik moddalar. Biopolimerlar .Uglevodlar. 23 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Lipidlar. Oqsillar. Aminokislotalar 17 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Nuklein kislotalar 18 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Hujayralarda moddalar va energiya almashinuvi 15 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Plastik almashinuv. Fotosintez, xemosintez 19 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Matritsali sintez reaksiyalari. DNK reduplikatsiyasi. Transkripsiya. Translatsiya 21 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Mustaxkamlash 27 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Hujayraning hayot sikli 24 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Meyoz 11 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Organizmlarning ko‘payishi. Jinssiz ko‘payish 18 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Organizmlarning jinsiy ko‘payishi 24 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Gulli o‘simliklarda jinsiy ko‘payish 07 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Ontogenez – tirik organizmlarning individual rivojlanishi 18 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Postembrional rivojlanish davri 21 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Genetika, Irsiyat va o‘zgaruvchanlik. Mendel qonunlari. 26 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Genlarning birikkan holda irsiylashishi Jins genetikasi 25 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Genlarning o‘zaro ta’siri 23 daqiqa
  • Leksiya1.22
   O‘zgaruvchanlikning umumiy qonuniyatlari 25 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Odam genetikasi 26 daqiqa
  • Leksiya1.24
   O‘simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar seleksiyasi 19 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Gen muhandisligi. Hujayra irsiyatining o‘zgarishiga olib keladigan jarayonlar 26 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Gen muhandisligida qo‘llaniladigan fermentlar. Rekombinant dnk olish 16 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Gen muhandisligiga asoslanib o‘simlik va hayvonlar irsiyatini o‘zgartirish.gibridoma 23 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Zoologiya fani va uning vazifalari. Hayvon organizmining tuzilishi. Soxta oyoqlilar sinfi 23 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Xivchinlilar sinfi. Infuzoriyalar va sporalilar sinflari 15 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Ko‘p hujayrali hayvonlar: bo‘shliqichlilar tipi yassi chuvalchanglar tipi 24 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Yassi chuvalchanglar tipi: so‘rg‘ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar sinflari 25 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Halqali chuvalchanglar tipi 18 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Mollyuskalar tipi 18 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Bo‘g‘imoyoqlilar tipi 22 daqiqa
  • Leksiya1.35
   O‘rgimchaksimonlarning xilma-xilligi. Hasharotlar sinfi 24 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Chala o‘zgarish bilan va To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hasharotlar 25 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Hasharotlarning kelib chiqishi va ahamiyati 28 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Baliqlarning ichki tuzilishi Baliqlarning xilma-xilligi 23 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Suyakli baliqlar sinfi Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi 27 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Sudralib yuruvchilar sinfi 19 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Qushlar sinfi 20 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Qushlarning ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi. Qushlarning xilma-xilligi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Suv havzalari va sohil qushlari Yirtqich qushlar Parrandachilik 20 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Sutemizuvchilar sinfi 21 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Sutemizuvchilarning xilma-xilligi: tuxum qo‘yuvchilar, xaltalilar, yo‘ldoshlilar 21 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Tuyoqli sutemizuvchilar Primatlar turkumi. Sutemizuvchilarning ahamiyati 20 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Odam va uning salomatligi faniga kirish. Fan rivojiga xissa qo’shgan olimlar. Odam organizmining hujayraviy tuzilishi 27 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Organizm funksiyasining boshqarilishi, sekretsiya bezlari 28 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Tayanch-harakatlanish sistemasi 20 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Muskullar 20 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Qon va uning vazifasi 30 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Qon guruhlari. Qon aylanish sistemasi 24 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi. Tomirlardan qon ketganida birinchi yordam ko‘rsatish 23 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Nafas olish sistemasi 30 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Ovqat hazm qilish sistemasi 21 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Oshqozon-ichak kasalliklari va ularning oldini olish. Moddalar va energiya almashinuvi. 30 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Teri va siydik ayirish sistemasi 28 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Nerv sistemasi 23 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi Nerv sistemasi kasalliklari va ularning oldini olish 18 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Oliy nerv faoliyati, shartli va shartsiz reflekslar Aql-idrok, tafakkur, so‘z va nutq 25 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Hissiyot va uning boshqarilishi Xotira Uyqu va uning ahamiyat 22 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Sezgi organlari 25 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Muvozanat saqlash, muskul sezish va tuyg‘u organlari tuzilishi. Hid bilish va ta’m bilish organlari 15 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Ko’payish va rivojlanish 21 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Botanika. Gulli o’simliklar 20 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Kuz faslida o’simliklar hayotida ro’y beradigan o’zgarishlar 18 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Ildiz. Ildizning tashqi va ichki tuzilishi 21 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Poya (1) 21 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Poya (2) 15 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Barg (1) 11 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Barg(2) o’simliklarning vegetativ ko’payishi 25 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Gul – 0‘simliklarning generativ ko‘payish organi 18 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Mevalar. Urug‘. Changlanish 19 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Gulli 0‘simliklarning jinsiy ko‘payishi. Urug‘lanish 18 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Suvo‘tlar. Yo‘sinilar 21 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Qirqbo‘g‘imlar , qirqquloqlar bo’limlari 18 daqiqa
  • Leksiya1.77
   0‘simliklar sistematikasi ra’nodoshlar va karamdoshlar oilasi 21 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Sho‘radoshlar , gulxayridoshlar , burchoqdoshlar oilalari 18 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Ituzumdoshlar, tokdoshlar, qovoqdoshlar, qoqio‘tdoshlar oilalari 27 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Bir urug‘pallali 0‘simliklar sinfi (lolasimonlar) 21 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Ekologiya – biologik tizimlar haqidagi fan 27 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Ekosistemalarning tarkibiy qismlari 31 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Quruqlik-havo, tuproq, tirik organizmlar yashash muhitlari sifatida 22 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Ekologik nisha haqida tushuncha . Yorug‘lik – muhitning ekologik omili Harorat – muhitning abiotik omili 23 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Muhitning biotik omillari. Tirik organizmlar o‘rtasidagi munosabatlar 24 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Ekotizimlarning trofik strukturasi 23 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Ekologik piramida qoidasi. Biomassa va energiya piramidasi. Tabiiy ekosistemalar 25 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Markaziy osiyo va o‘zbekistonning tabiiy va sun’iy ekosistemalari 24 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Biogeotsenozlarning barqarorligi. Inson ekologiyasi 24 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Biosfera darajasining xususiyatlari. Biosfera haqida ta’limot 21 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyalari 27 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Biogeokimyoviy sikl 19 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Biosfera evolutsiyasi. Biogenez 24 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Biosfera evolutsiyasi. Noogenez. O‘simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish 32 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Organik olam filogenezining umumiy tavsifi 29 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Hayvonot dunyosidagi evolutsion o‘zgarishlar 21 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Tirik organizmlarda o‘z-o‘zini idora etish organlari: gumoral va nerv sistemasi evolutsiyasi 15 daqiqa
  • Leksiya1.98
   Hayvonlarning tana qoplami va harakat organlari evolutsiyasi. Hayvonlarning nafas olish organlari evolutsiyasi 24 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Hayvonlarning qon aylanish organlari evolutsiyasi 27 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Hayvonlarning ayirish va jinsiy organlari evolutsiyasi 18 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Evolutsion tushunchalarning paydo bo‘lishi 22 daqiqa
  • Leksiya1.102
   J. B. Lamark va ch.darvin ta’limotlari 25 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Yashash uchun kurash va tabiiy tanlanish 24 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Organizmlarning moslanishi va ularning nisbiyligi 19 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Tur — evolutsiyaning asosiy bosqichi 22 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Evolutsiyaning sintetik nazariyasi 22 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Evolutsiya dalillari. Makroevolutsiya va uning isboti 26 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Evolutsiyani isbotlashda biogeografiya fani dalillari 21 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Hayot tushunchasi. Hayotning kelib chiqishi haqidagi biokimyoviy nazariya 16 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Arxey, proterozoy, paleozoy, mezozoy, kaynozoy eralaridagi hayot 29 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Odamning paydo bo‘lishi 29 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Antropogenezning harakatlantiruvchi omillari 18 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Evolutsion jarayonning turli yo‘nalishlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.114
   TAKRORLASH (genetika) 28 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Takrorlash (genetika,seleksiya, biotexnologiya) 22 daqiqa
  • Leksiya1.116
   Takrorlash (botanika) 33 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Mustahkamlash 22 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Insoniyatning irsiy xavfsizligi muammolari 26 daqiqa
Xasanova Gulchexra 28 yosh

Ish Joyi: Oʻzbekiston Dzyudo Federatsiyasi

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Ish tajribasi 2 yil, umumiy amaliyot shifokori va dietolog-nutritsiolog. 2020 fevral oyida Ukrainaning Kiyev shahrida malaka oshirgan. Xalqaro jurnallarda ilmiy maqolalari chop etilgan

Baholar

O'rtacha reyting

5
1 bahosi

Batafsil reyting

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

  Oson va tushunarli

  Kurs yoqdi. O'qituvchi ham batafsil tushuntirar ekan,👍🏼

  7 izohlar

 1. F.F
  01.05.2020
  Javob berish

  Juda yaxshi yoritilgan ekan. Kursni oxirigacha oʼtaman👍🏼👍🏼

  • Malika
   08.09.2020
   Javob berish

   Курслар сизга манзур келганидан хурсандмиз

 2. Oziz blan boglanse boladimi

  • Malika
   08.09.2020
   Javob berish

   Ассалому алейкум, Биз билан богланмохчи булсанги Сайтда курсатилган телефон ракамга килишингиз мумкун 90-9292977

 3. Assalomu aleykum men Toshkent agrar universiteti andijon filialiga oqishga topshirdim shunga tayorgarlik korishim kerak boshidan ortanishni xoxlaman oziz blan boglanishni iloji bormi

  • Malika
   08.09.2020
   Javob berish

   Ассалому алейкум, Биз билан богланмохчи булсанги Сайтда курсатилган телефон ракамга килишингиз мумкун 90-9292977

 4. 11.12.2020
  Javob berish

  Juda ham ajoyib proyekt bo’libdi tushunmagan mavzularimni shu yerda o’rganib oldim. Anchadan beri shunday darslarni qidirib yurgandim Sayt ham rang-barang zamonaviy qulay Saytni yaratganlarga rahmat. Biz abituriyentlarga shunday darslar rostanam foyda beryapdi
  O’ylaymanki sayt Hali yanada yuksaladi.
  Katya rahmat!

Izoh qoldiring

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan