Kimyo – Umumiy mavzular

User Avatar
(0 baholash)
300 000 UZS
Kimyo2

Kimyo (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni oʻz ichiga oladi. Video darslar umumiy oʻrta ta’lim maktablarida kimyo fani boʻyicha 7-11 sinf hamda akademik litsey, kasb-hunar kollejlari oʻquv dasturiga kiritilgan barcha mavzularni qamrab oladi. Har bir video dars nazariy va amaliy qismdan iborat. Nazariy qismda asosiy tushunchalar va formulalar tushuntirib berilgan. Amaliy qismda esa, mavzuga oid masalalarni qanday yechish kerakligi misollar bilan tushuntirilgan. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar Respublika oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish uchun kimyo fanidan zarur boʻlgan barcha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 120
 • So'rovnomalar 0
 • Davomiyligi 50 soat
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til Ingliz tili
 • Talabalar 63
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 120

  • Leksiya1.1
   Dars-1.Atom – molecular ta’limot 38 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Dars-2.Mol, mass ava hajmiy ulush 37 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Dars-3.Avogadro qonuni, reaksiya tenglamalari 31 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Dars-4.O’rtacha molecular mass ava zichlik 17 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Dars-5.Valentlik, grafik formulalar 30 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Dars-6.Moddalarda atomlarning oksidlanish darajalarini toppish, reaksiya turlari 28 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Dars-7.Reaksiya unumi 28 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Dars-8.Ekvivalentlik qonun 17 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Dars-9.Termokimyo 14 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Dars-10.Gaz qonunlari, Mendeleyev-Klapeyron qonuni 34 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Dars-11.Davriy Sistema – tuzilishi, atom tuzilishi, davriy xossalar 35 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Dars-12.Davriy Sistema – electron konfigurasiyala 31 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Dars-13.Kvant sont kimyosi 27 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Dars-14.Yadro reaksiyalar 29 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Dars-15.Kimyoviy bog’lanish I qism 30 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Dars-16.Kimyoviy bog’lanish I qism 23 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Dars-17.Gibridlanish 26 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Dars-18.Anorganik muhim sinflar – Osidlar I qism 30 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Dars-19.Anorganik muhim sinflar – Oksidlar II qism 28 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Dars-20.Anorganik muhim sinflar – Asoslar I qism 27 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Dars-21.Anorganik muhim sinflar – Asoslar II qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Dars-22.Anorganik muhim sinflar – Kislotalar I qism 29 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Dars-23.Anorganik muhim sinflar – Kislotalar II qism 28 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Dars-24.Anorganik muhim sinflar – Tuzlar I qism 27 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Dars-25.Anorganik muhim sinflar – Tuzlar II qism 21 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Dars-26.Kimyoviy reaksiya tezligi I qism 25 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Dars-27.Kimyoviy reaksiya tezligi II qism 25 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Dars-28.Kimyoviy muvozanat I qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Dars-29.Kimyoviy muvozanat II qism 27 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Dars-30.Eritmalar haqida dastlabki tushuncha 26 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Dars-31.Konsentrasiyalar – foiz konsentrasiya 27 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Dars-32. Konsentrasiyalar – molyar konsentrasiya 24 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Dars-33.Konsentrasiyalar – normal konsentrasiya 21 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Dars-34.Konsentrasiyalar – Titr va Molyal konsentrasiya 25 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Dars-35.Dissotsatsiyalanish I qism 24 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Dars-36.Dissotsatsiyalanish II qism 30 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Dars-37.Gidroliz I qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Dars-38.Gidroliz II qism 27 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Dars-39.Vodorod ko’rsatkich – pH I qism 19 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Dars-40.Vodorod ko’rsatkich – pH II qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Dars-41.Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari I qism 24 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Dars-42. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari II qism 19 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Dars-43.Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari III qism 21 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Dars-44.Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari IV qism 24 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Dars-45.Elektroliz I qism 24 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Dars-46.Elektroliz II qism 23 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Dars-47. Elektroliz III qism 21 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Dars-48.Elektrolizga doir masala va misolla 21 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Dars-49 (Video).Metalmaslar – Galogenlar I qism 30 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Dars-50.Galogenlar II qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Dars-51.Galogenlar III qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Dars-52.VI a guruh – Xalkogenlar I qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Dars-53.VI a guruh – Xalkogenlar II qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Dars-54.VI a guruh – Xalkogenlar III qism 24 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Dars-55.V a guruh – azot guruhchasi 19 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Dars-56.V a guruh – azotning kislorodli birikmalari 24 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Dars-57.V a guruh – fosforning fizik va kimyoviy xossalari 20 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Dars-58.V a guruh – C ning kimyoviy xossalari 25 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Dars-59.C ning kimyoviy xossalari II qism 25 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Dars-60.Kremniy va uning fizik, kimyoviy xossalari 20 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Dars-61.Metallar – Beketov qatori va metallar klassifikatsiyalanishi 22 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Dars-62.I a va II a guruh metallarining fizik va kimyoviy xossalari 26 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Dars-63.Alyuminiy guruhchasining fizik va kimyoviy xossalari 26 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Dars-64.Cr va Zn metallarining fizik va kimyoviy xossalar 23 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Dars-65.Organik kimyoga kirish – organikaning rivojlanish bosqichlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Dars-66.Organic reaksiya turlari va organic birikmalar klassifikatsiyalanishi 21 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Dars-67.Uglevodorodlar – Alkanlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Dars-68.Alkanlar – Izomeriyasi, nomenklaturasi 21 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Dars-69.Alkanlarning tabiatda uchrashi, olinishi, kimyoviy xossalar 25 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Dars-70.Sikloalkanlar nomenklaturasi 22 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Dars-71.Sikloalkanlar olinishi, kimyoviy xossalari 18 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Dars-72.Alkenlar izomeriya va nomenklaturasi 20 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Dars-73.Alkenlar olinishi, kimyoviy xossalari 19 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Dars-74.Alkenlar – kimyoviy xossalari 19 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Dars-75.Alkadiyenlar – izomeriya va nomenklaturasi 19 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Dars-76.Alkadiyenlar – olinishi va kimyoviy xossalari 16 daqiqa
  • Leksiya1.77
   Dars-77.Alkinlar – izomeriya va nomenklaturasi 18 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Dars-78.Alkinlar – olinishi va kimyoviy xossalari 22 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Dars-79.Arenlar – benzol qatori ugleovodorodlari dastlabki tushunchala 22 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Dars-80.Arenlar II qism 22 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Dars-81.Arenlar III qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Dars-82.Arenlar IV qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Dars-83. Spirtlar – alkogolla 21 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Dars-84.Bir atomli spirtlar va ularning kimyoviy xossalari, olinishi 19 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Dars-85.Ikki va ko’p atomli spirtlar – olinishi va kimyoviy xossalari 21 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Dars-86.Fenollar – olinishi va kimyoviy xossalari 21 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Dars-87.Oddiy efirlar 19 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Dars-88.Aldegidlar va ketonlar – nomenklaturasi, izomeriyasi 17 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Dars-89.Aldegid va ketonlar – olinishi va kimyoviy xossalari 24 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Dars-90.To’yingan bir asosli karbon kislotalar 21 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Dars-91.Karbon kislotalar II qism 19 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Dars-92.Karbon kislotalar III qism 18 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Dars-93.Dikarbon, trikarbon va polykarbon kislotalar 20 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Dars-94.Aromatic va to’yinmagan karbon kislotalar 23 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Dars-95.Murakkab efirlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Dars-96.Murakkab efirlar, yog’ va sovunlar 22 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Dars-97.Uglevodlar I qism 20 daqiqa
  • Leksiya1.98
   Dars-98.Uglevodlar II qism 19 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Dars-99.Polysaxaridlar 23 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Dars-100. Azotli organic birikmalar – aminlar 18 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Dars-101.Alifatik aminlar 19 daqiqa
  • Leksiya1.102
   Dars-102.Aminlarning kimyoviy xossalari va aromatik aminlar 21 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Dars-103.Kislota amidlari 15 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Dars-104.Aminokislotalar I qism 21 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Dars-105.Aminokislotlar II qism 16 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Dars-106.Peptidlar 17 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Dars-107.Oqsillar 17 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Dars-108.Geterosiklik birikmalar I qism 21 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Dars-109.Geterosiklik birikmalar II qism 14 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Dars-110.Nuklein kislotalar 18 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Dars-111.Nukleotidlar, DNK 23 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Dars-112.YMB, plastmassa va tolalar 22 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Dars-113.Element – organic birikmalar 18 daqiqa
  • Leksiya1.114
   Dars-114.Alkanlarga doir masala va misollar 23 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Dars-115.Sikloalkan, alken, alkinlarga doir masala va misollar 20 daqiqa
  • Leksiya1.116
   Dars-116.Alkadiyenlar, arenlar, spirtlarga doir masala va misollar 21 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Dars-117.Aldegidlar, ketonlar, karbon kislotalar va uglevodlarga doir masala va misollar 23 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Dars-118.Aminonitrobirikmalarga doir masala va misollar 19 daqiqa
  • Leksiya1.119
   Dars-119.Aminokislotalar va geterosiklik birikmalarga doir masala va misollar 19 daqiqa
  • Leksiya1.120
   Dars-120.Yakuniy dars! 22 daqiqa
Kamolov Rustam 24 yosh

Ish Joyi: “Upgrade” xususiy oʻquv markazi

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Kimyo fanidan 9 yillik ish tajribasiga ega. ToshPTI bakalavr bosqichini a’lo baholar bilan tamomlagan

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%