Matematika – To’liq mavzular

User Avatar
(0 baholash)
300 000 UZS
mathematics

Matematika (to’liq mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 120 ta video darslarni o’z ichiga oladi. Video darslar umumiy o’rta ta`lim maktablarida matematika bo’yicha 5-11 sinf dasturiga kiritilgan barcha mavzularni qamrab oladi. Har bir video dars nazariy va amaliy qismdan iborat. Nazariy qismda asosiy tushunchalar va formulalar tushuntitib berilgan. Amaliy qismda esa, mavzuga oid masalalarni qanday yechish kerakligi misollar bilan tushuntirilgan. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar O’zbekiston oliy ta`lim muassasalariga kirish imtixonlarini topshirish uchun matematika fanidan zarur bo’lgan barcha bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishadi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 120
 • So'rovnomalar 0
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til O'zbek tilida
 • Talabalar 79
 • Baholar Ha
 • 5 - 6 sinf mavzulari 120

  • Leksiya1.1
   Natural sonlar ustida arifmetik amallar (5-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Natural sonlarning bo’linish alomatlari,tub ko’paytuvchilarga ajratish va bo’luvchilar sonini aniqlash. EKUB va EKUK (6-sinf) 31 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Oddiy kasrlar ustida amallar (5-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.4
   O’nli kasrlarga doir misollar (6-sinf) 32 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Cheksiz o’nli davriy kasrlar(6-sinf) 27 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Musbat va manfiy sonlar(6-sinf) 28 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Algebraic ifodalar (6-sinf) 23 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Bir o’zgaruvchili chiziqli tenglama (6-sinf) 29 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Proporsiya (6-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Foizlarga doir misollar (6-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Daraja va uning xossalari (7-sinf) 29 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Birhadlar va ko’phadlar (7-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Ko’phadlarni ko’paytirish (7-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Ko’phadlarni ko’paytuvchilarga ajratish(7-sinf) 16 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Yig’indi va ayirmaning kvadrati. Yig’indi va ayirmaning kubi (7-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Kvadratlar ayirmasi. Kublarning yig’indisi va ayirmasi (7-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Butun ifodalarda shakl almashtirish(7-sinf) 23 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Algebraik kasrlar ustida amallar(7-sinf) 30 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Burchaklar. Parallel to’g’ri chiziqlar (7-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Uchburchak va uning xossalari (7-sinf) 27 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Uchburchakning burchaklari (7-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Chiziqli tenglamalar sistemasi (8-sinf) 23 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Chiziqli funksiyalar(8-sinf) 30 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Chiziqli tenglamalar va tenglamalar sistemasiga doir masalalar(8-sinf) 30 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Bir noma’lumli chiziqli tengsizliklar(8-sinf) 28 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Bir noma’lumli tengsizliklar sistemasi(8-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Sonning moduli. Modulli chiziqli tenglamalar (8-sinf) 29 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Modulli chiziqli tengsizliklar. Modulli chiziqli funksiya grafigi (8-sinf) 29 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Kvadrat ildizlar (8-sinf) 31 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Kvadrat tenglamalar. Kvadrat uchhadlarni ko’paytuvchilarga ajratish. (8-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Viyet teoremasi. Kvadrat tenglamaga keltirib yechiladigan tenglamalar (8-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Bikvadrat tenglamalar (8-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Ikkinchi darajali tenglamalar qatnashgan eng sodda sistemalar (8-sinf) 29 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Uchburchakning yuzi (8-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Romb (8-sinf) 27 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Parallelogramm (8-sinf) 18 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Trapetsiya (8-sinf) 18 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Trapetsiya yuzi (8-sinf) 18 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Ko’pburchaklar (8-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Kesishuvchi vatarlar (8-sinf) 20 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Urinma va kesuvchi (8-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Skalyar ko’paytma (8-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Ikki vektor orasidagi burchak (8-sinf) 23 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Kvadrat funfsiya(9-sinf) 30 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Kvadrat tengsizliklar(9-sinf) 28 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Funksiyaning aniqlanish sohasi. Juft va toqligi (9-sinf) 31 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Ratsional ko’rsatlkichli daraja (9-sinf) 30 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Daraja qatnashgan tenglama va tengsizliklar(9-sinf) 18 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Arifmetik progressiya. Arifmetik progressiya yig’indisi(9-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Geometrik progressiya. Geometrik progressiya yig’indisi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya (9-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Ko’rsatkichli funksiya (9-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Ko’rsatkichli tenglamalar. Ko’rsatkichli tengsizliklar (9-sinf) 28 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Burchakning radian o’lchovi. Nuqtani koordinata boshi atrofida aylantirish (9-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Burchakning sinusi,kosinusi, tangensi va kotangensi (9-sinf) 27 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Trigonometrik ayniyatlar (9-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.56
   α va – α burchaklarning sinusi,kosinusi, tangensi va kotangensi (9-sinf) 27 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Ikkilangan burchak sinusi,kosinusi va tangensi(9-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Keltirish formulalari (9-sinf) 23 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Ko’paytma formulalari (9-sinf) 20 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Sinus va kosinuslar yig’indi va ayirmalari uchun formulalar 18 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari. Burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi (9-sinf) 17 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Kosinus va sinuslar teoremasi (9-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Uchburchak balandligining xossalari (7,9-sinf) 20 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Uchburchak o’xshashligi To’rtburchaklar. To’g’ri to’rtburchak. Kvadrat (7,9-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Aylana va doira (9-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Aylanaga ichki chizilgan va markaziy burchak (8-9-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Doiraning yuzi. Sektor va segment yuzalari (8-9-sinf) 20 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Aylana tenglamasi 20 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Aylana va uchburchak (9-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Aylana va uchburchak(ichki),(tashqi) (9-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Kvadrat va aylana (9-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Romb va aylana (9-sinf) 16 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Trapetsiya va aylana (9-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Ko’pburchak va aylana (9-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Koordinatalar sistemasi (9-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Vektorlar. Vektor uzunligi (8-9-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.77
   Logarifm va uning xossalari (10-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Logarifmik funksiya. Logarifmik tenglamalar(10-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Logarifmik tengsizliklar(10-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Teskari funksiya(10-sinf) 23 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Murakkab tenglama va tengsizliklar. Murakkab tenglama va tengsizliklar sistemasi(10-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Sinus va kosinuslar yig’indi va ayirmalari uchun formulalar 18 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Arksinus,arkkosinus, arktangens va arkkotangens(10-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Trigonometric tenglamalar (10-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Trigonometric tenglamalarni berilgan oraliqdagi yechimlari (10-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Trigonometrik funksiyalar (10-sinf) 30 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Trigonometric tengsizliklar (10-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Fazoda to’g’ri chiziq va tekisliklar (10-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Ko’pyoqlar. Kub (10-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Parallelepiped (10-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Prizma (10-sinf) 28 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Piramida (10-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Piramidaning hajmi (10-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Kesik piramida (10-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Aylanma jismlar. Silindr (10-sinf) 17 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Konus (10-sinf) 20 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Konus hajmi (10-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.98
   To’plamlar nazariyasi (10-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Mulohazalar algebrasi: inkor,konyunksiya va dizyunksiya (10-sinf) 18 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Implikatsiya, konversiya, inversiya va kontropozitsiya (10-sinf) 21 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Sofizim va paradokslar (10-sinf) 20 daqiqa
  • Leksiya1.102
   Kompleks sonlar (10-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Trigonometric ko’rinishdagi kompleks sonlar (10-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Kompleks sondan ildiz chiqarish (10-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Hosila tushunchasi (11-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Funksiyaning o’sishi va kamayishi. Hosilaning geometric ma’nosi (11-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Integral va boshlang’ich funksiya tushunchasi. Yuzalarni integral yordamida hisoblash (11-sinf) 31 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Kesik konus (11-sinf) 12 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Shar va sfera (11-sinf) 24 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Jismlarning kombinatsiyasi. Prizma va shar (11-sinf) 26 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Silindr va shar (11-sinf) 17 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Konus va shar (11-sinf) 19 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Aylanish jismlari kombinatsiyalari (11-sinf) 27 daqiqa
  • Leksiya1.114
   Kombinatorika elementlari (11-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Nyuton binomi. Statistic ma’lumotlar 19 daqiqa
  • Leksiya1.116
   O’rta qiymat,moda va mediana. Chetlanish,standart chetlanish (11-sinf) 15 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Tasodifiy hodisalar. Eyler-Venn diagrammalari (11-sinf) 22 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Ehtimolliklarni qo’shish va ko’paytirish (11-sinf) 25 daqiqa
  • Leksiya1.119
   Binomial va normal taqsimot (11-sinf) 18 daqiqa
  • Leksiya1.120
   YAKUNIY QISM 04 daqiqa
Mansurova Goʻzal 24 yosh

Ish Joyi: Oʻzbekiston Milliy Universiteti, magistranti

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Matematika fanidan 3 yillik ish tajribasiga ega

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%