Ona-tili (Umumiy mavzular)

(0 baholash)
300 000 UZS
Ona-tili

Ona tili (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 121 ta video darslarni o’z ichiga oladi. Video darslar fonetika, orfografiya, leksikologiya, morfemika, sintaksis, grammatika, punktuatsiya, murakkab va qo’shma gaplar mavzularini qamrab oladi. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar O’zbekiston oliy ta`lim muassasalariga kirish imtixonlarini topshirish uchun ona tili fanidan zarur bo’lgan barcha bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishadi. Shu bilan birga kurs foydalanuvchilarga insho yozish bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantishga yordam beradi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 121
 • So'rovnomalar 0
 • Davomiyligi 50 soat
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til Ingliz tili
 • Talabalar 63
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 121

  • Leksiya1.1
   Dars-1. Til tarixi 20 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Dars- 2. Til tarixi. (davomi) 21 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Dars-3. Tilshunoslik bo’limlari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Dars- 4. Yozuv turlari 26 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Dars- 5. Fonetika 27 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Dars-6. Nutq tovushi va harf. Unlilar tasnifi 18 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Dars- 7. Undoshlar tasnifi 25 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Dars- 8. Tovush va fonema. Nutq tovushlarining uch tomoni 19 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Dars-9. Talaffuz va imlo me’yorlari: ayrim harflar imlosi 30 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Dars- 10. Qo’sh va qator undoshli so’zlar, tutuq belgisi va (-) ning ishlatilishi. Bo’g’in ko’chirish qoidalari 19 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Dars- 11. Urg’u. So’z va gap urg’usi. Urg’u tushmaydigan bo’laklar 36 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Dars- 12. Fonetik o’zgarishlar 23 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Dars- 13. Imlo qoidalari 28 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Dars- 14. Imlo qoidalari (davomi) 28 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Dars- 15. Leksikologiyaga kirish. So’z va leksema 18 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Dars- 16. Bir va ko’p ma’noli so’zlar 16 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Dars- 17. Ma’no ko’chish turlari 25 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Dars- 18. Ma’no ko’chish turlari (davomi) 24 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Dars- 19. So’zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko’ra turlari 25 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Dars- 20. Uyadosh so’zlar. Tasviriy ifoda 22 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Dars- 21. Frazeologiya – boralar 29 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Dars- 22. Paremiologiya-barqaror birikmalar 22 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Dars- 23. Onomastika – nomshunoslik 26 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Dars- 24. Leksikografiya 26 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Dars- 25. Uslubiy chegaralangan so’zlar 26 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Dars- 26. Morfemika. So’z tarkibi. So’z tarkibida tartib 20 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Dars- 27. Qo’shimchalar tasnifi. Asos va qo’shimchalar. 27 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Dars- 28. So’zlarning tuzilishiga ko’ra turlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Dars- 29. Morfologiya. So’z turkumlari. 19 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Dars- 30. Fe’l 32 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Dars- 31. Fe’l nisbatlari 27 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Dars- 32. Fe’lning vazifa shakllari 23 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Dars- 33. Fe’lning ma’noviy guruhlari 30 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Dars- 34. Fe’lning zamon shakllari 32 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Dars- 35. Fe’lning mayl shakllari 23 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Dars- 36. Fe’lning tuzilishiga ko’ra turlari 33 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Dars- 37. Ot. 18 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Dars- 38. Otning ma’noviy guruhlari 26 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Dars- 39. Otlardagi lug’aviy shakllari. Son shakli 21 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Dars- 40. Otning tuzilishiga ko’ra turlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Dars- 41. Sifat. Sifat turlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Dars- 42. Sifat darajalari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Dars- 43. Sifatning tuzilishiga ko’ra turlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Dars- 44. Son. Sonning ma’no guruhlari 26 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Dars- 45. Hisob so’zlar 20 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Dars- 46. Sonning tuzilishiga ko’ra turlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Dars- 47. Ravish. Ravishning ma’no guruhlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Dars- 48. Ravishning tuzilishiga ko’ra turlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Dars- 49. Olmosh va uning ma’noviy guruhlari 19 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Dars- 50. Olmoshning tuzilishiga ko’ra turlari 16 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Dars- 51. Ismlar 27 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Dars- 52. So’zlarning munosabat shakllari 26 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Dars- 53. Yordamchi so’z turkumlari. Ko’makchilar 26 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Dars- 54. Bog’lovchi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Dars- 55. Yuklama 20 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Dars- 56. Oraliqdagi so’zlar. Undov va taqlid so’zlar. 23 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Dars- 57. Modal so’zlar 28 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Dars- 58. Ijodiy matn. Insho va uning turlari 31 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Dars- 59. Sintaksis. So’z birikmasi. 19 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Dars- 60. So’z birikmasi zanjiri 24 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Dars- 61. So’z birikmasi va so’z/ qo’shma so’z/ turg’un bo’glama/ gap 26 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Dars- 62. Gap. 24 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Dars- 63. Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turlari 28 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Dars- 64. Soda gap. Gap bo’laklari. 25 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Dars- 65. Kesim va uning ifodalanishi 19 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Dars- 66. Kesim turlari 32 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Dars- 67. Ega va uning ifodalanishi.v 17 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Dars- 68. Ega va kesim mavzusi bo’yicha tahlil 27 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Dars- 69. Ega ishtirok etishiga ko’ra gap turlari 20 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Dars- 70. Ega ishtirok etishiga ko’ra gap turlari (davomi) 26 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Dars- 71. Sodda yig’iq va sodda yoyiq gaplar 20 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Dars- 72. Hol va uning ifodalanishi 24 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Dars- 73. Holning ma’no turlari 21 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Dars- 74. To’ldiruvchi va uning ifodalanishi 20 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Dars- 75. To’ldiruvchi turlari 20 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Dars- 76. Aniqlovchi va uning ifodalanishi 22 daqiqa
  • Leksiya1.77
   Dars- 77. Aniqlovchi (davomi) 22 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Dars- 78. Izohlovchi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Dars- 79. Gap urg’usi. To’liqsiz gaplar 18 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Dars- 80. Uyushiq bo’lakli gaplar. Uyushiq ega 24 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Dars- 81. Uyushiq kesim 22 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Dars- 82. Uyushiq bo’lakli ikkinchi darajali bo’laklar. Umumlashtiruvchi so’z 24 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Dars- 83. Uyushiq bo’laklar tahlili 20 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Dars- 84. Ajratilgan bo’lakli gaplar. 19 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Dars- 85. Ajratilgan to’ldiruvchi, hol 23 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Dars- 86. Ajratilgan aniqlovchi 20 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Dars- 87. Kiritma, kiritma gaplar 17 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Dars- 88. Undalma 20 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Dars- 89. Sodda gap tahlili 22 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Dars- 90. Sodda va qo’shma gaplar. 15 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Dars- 91. Qo’shma gaplarni bog’lovchi vositalar 21 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Dars- 92. Bog’langan qo’shma gap haqida ma’lumot 16 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Dars- 93. Bog’langan qo’shma gap haqida ma’lumot (davomi) 18 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Dars- 94. Ergashgan qo’shma gap va ularni bog’lovchi vositalar 23 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Dars- 95. Ergashgan qo’shma gap va ularni bog’lovchi vositalar(davomi) 20 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Dars- 96. Ergashgan qo’shma gap va ularni bog’lovchi vositalar 24 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Dars- 97. Ega va kesim ergash gapli qo’shma gaplar 21 daqiqa
  • Leksiya1.98
   Dars- 98. Aniqlovchi va to’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gaplar 20 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Dars- 99. Hol ergash gapli qo’shma gaplar 22 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Dars- 100. Bog’lovchisiz qo’shma gaplar 28 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Dars- 101. Ko’chirma gapli qo’shma gap 22 daqiqa
  • Leksiya1.102
   Dars- 102. O’zlashtirma gap 17 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Dars- 103. Murakkab qo’shma gaplar 26 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Dars- 104. Nutq uslublari 25 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Dars- 105. Insho nazariyasi 29 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Dars- 106. Punktuatsiya 22 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Dars- 107. Punktuatsiya (davomi) 29 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Dars- 108. Punktuatsiya (davomi) 28 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Dars- 109. Til va uslub 29 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Dars- 110. Leksik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash 22 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Dars- 111. Morfologik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash 26 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Dars- 112. Sintaksis vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash 35 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Dars- 113. Madaniy nutq va uni shakllantiruvchi vositalar 17 daqiqa
  • Leksiya1.114
   Dars- 114. Nutqning to’g’riligi 22 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Dars- 115. Nutqning aniqligi 29 daqiqa
  • Leksiya1.116
   Dars- 116. Nutqning mantiqiyligi 22 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Dars- 117. Nutqning sofligi 23 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Dars- 118. Nutqning jo’yaliligi 27 daqiqa
  • Leksiya1.119
   Dars- 119. Nutqning ifodaliligi 25 daqiqa
  • Leksiya1.120
   Dars- 120. Nutq madaniyati va texnikasi 30 daqiqa
  • Leksiya1.121
   Dars- 121. Umumiy takrorlash. 26 daqiqa

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%