Ona-tili Umumiy mavzular

(0 baholash)
300 000 UZS
Untitled-1

Ona tili (umumiy mavzular) kursi har biri 20-30 daqiqa davom etuvchi 121 ta video darslarni o’z ichiga oladi. Video darslar fonetika, orfografiya, leksikologiya, morfemika, sintaksis, grammatika, punktuatsiya, murakkab va qo’shma gaplar mavzularini qamrab oladi. Kursni tamomlagan foydalanuvchilar O’zbekiston oliy ta`lim muassasalariga kirish imtixonlarini topshirish uchun ona tili fanidan zarur bo’lgan barcha bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishadi. Shu bilan birga kurs foydalanuvchilarga insho yozish bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantishga yordam beradi.

Kursning xususiyatlari

 • Ma'ruzalar 121
 • So'rovnomalar 0
 • Davomiyligi 50 soat
 • Ko'nikma darajasi Barcha darajalar
 • Til Ingliz tili
 • Talabalar 63
 • Baholar Ha
 • Umumiy mavzular 121

  • Leksiya1.1
   Dars-1.Til – ijtimoiy hodisa. Tillar tasnifi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.2
   Dars-2.«Hozirgi o‘zbek adabiy tili»ning boʻlimlari. Til tarixi. 29 daqiqa
  • Leksiya1.3
   Dars-3.Adabiy til. Sheva. Laxja. 24 daqiqa
  • Leksiya1.4
   Dars-4.Fonetika. Tovush va fonema. 20 daqiqa
  • Leksiya1.5
   Dars-5.Tovushlar tasnifi. 29 daqiqa
  • Leksiya1.6
   Dars-6.Ohang. Boʻgʻin. 25 daqiqa
  • Leksiya1.7
   Dars-7.Urgʻu. 28 daqiqa
  • Leksiya1.8
   Dars-8.Fonetik hodisalar. 31 daqiqa
  • Leksiya1.9
   Dars-9.Faqat ogʻzaki nutqda uchraydigan fonetik hodisalar. 29 daqiqa
  • Leksiya1.10
   Dars-10. Grafika. 11 daqiqa
  • Leksiya1.11
   Dars-11. Orfografiya. 23 daqiqa
  • Leksiya1.12
   Dars-12. Leksikologiya. 19 daqiqa
  • Leksiya1.13
   Dars-13. Koʻchma ma’no (koʻchim) turlari. Metafora. Metonimiya. 27 daqiqa
  • Leksiya1.14
   Dars-14. Sinekdoxa. Vazifadoshlik. Kinoya. Tag ma’no. 23 daqiqa
  • Leksiya1.15
   Dars-15. So‘zlarning shakl (omonim, paronim) va ma’no (sinonim, antonim) munosabatlariga ko‘ra turlari. Sinonimlar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.16
   Dars-16. Antonimlar. Paronimlar. Uyadosh so‘zlar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.17
   Dars-17. Omonimlar. Variantdosh so‘zlar. 25 daqiqa
  • Leksiya1.18
   Dars-18. Qo‘llanilish doirasi chegaralanmagan va chegaralangan so‘zlar. 15 daqiqa
  • Leksiya1.19
   Dars-19. O‘zbek tili leksikasining boyish manbalari. 25 daqiqa
  • Leksiya1.20
   Dars-20. Leksikografiya (lug‘aтshunoslik). 21 daqiqa
  • Leksiya1.21
   Dars-21. Barqaror birikmalar. Frazeologizmlar. 24 daqiqa
  • Leksiya1.22
   Dars-22. Nomshunoslik. 14 daqiqa
  • Leksiya1.23
   Dars-23. So‘z yasalishi (derivatsiya). 19 daqiqa
  • Leksiya1.24
   Dars-24. Morfemika. 26 daqiqa
  • Leksiya1.25
   Dars-25. So‘z yasash jarayonida ro‘y beradigan o‘zgarishlar. 28 daqiqa
  • Leksiya1.26
   Dars-26. Shakl yasovchi qo‘shimchalar. 28 daqiqa
  • Leksiya1.27
   Dars-27. Sintaktik shakl yasovchi morfemalar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.28
   Dars-28. Jo‘nalish kelishigi. O‘rin-payt kelishigi. Chiqish kelishigi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.29
   Dars-29. Egalik shakllari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.30
   Dars-30. Shaxs-son shakllari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.31
   Dars-31. Qo‘shimchalarning ma’no munosabatiga ko‘ra turlari. 32 daqiqa
  • Leksiya1.32
   Dars-32. Grammatika. Morfologiya. Fe’l va uning uslubiy xususiyaтlari. 19 daqiqa
  • Leksiya1.33
   Dars-33. Fe’llarning leksik-grammatik xususiyatlariga ko‘ra turlari 18 daqiqa
  • Leksiya1.34
   Dars-34. Bo‘lishli-bo‘lishsizlik shakllari. Nisbat shakllari. 27 daqiqa
  • Leksiya1.35
   Dars-35. Fe’lning vazifa shakllari. 33 daqiqa
  • Leksiya1.36
   Dars-36. Mustahkamlash darsi. Test. 29 daqiqa
  • Leksiya1.37
   Dars-37. Fe’llarning tuzilishiga ko‘ra turlari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.38
   Dars-38. Fe’llarning munosabat shakllari. Zamon shakllari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.39
   Dars-39.Mayl shakllari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.40
   Dars-40. Fe’llarning yasalishi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.41
   Dars-41. Fe’llarning yasalishi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.42
   Dars-42. Ot so‘z turkumi. 20 daqiqa
  • Leksiya1.43
   Dars-43. Otlarning yasalishi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.44
   Dars-44. Otlarning lug‘aviy shakllari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.45
   Dars-45. Otlarning tuzilishiga ko‘ra turlari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.46
   Dars-46. Sifat. 18 daqiqa
  • Leksiya1.47
   Dars-47. Sifat darajalari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.48
   Dars-48. Asliy va nisbiy sifatlar. Sifatlarning otlashishi. Sifatlar tarkibiga ko‘ra turlari. 21 daqiqa
  • Leksiya1.49
   Dars-49. Sifatlarning yasalishi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.50
   Dars-50. Son. 24 daqiqa
  • Leksiya1.51
   Dars-51. Hisob (o‘lchov) so‘zlari. 27 daqiqa
  • Leksiya1.52
   Dars-52. Sonlarning otlashishi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.53
   Dars-53. Ravish. 26 daqiqa
  • Leksiya1.54
   Dars-54. Ravishlarning ma’no turlari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.55
   Dars-55. Ravishlarining tuzilishga ko‘ra turlari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.56
   Dars-56. Olmosh. 22 daqiqa
  • Leksiya1.57
   Dars-57. Olmoshlarning ma’no turlari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.58
   Dars-58. Olmoshlarning ma’no turlari. 19 daqiqa
  • Leksiya1.59
   Dars-59.Olmoshlarning ma’no turlari. 18 daqiqa
  • Leksiya1.60
   Dars-60. Yordamchi so‘zlar. Ko‘makchi. 25 daqiqa
  • Leksiya1.61
   Dars-61. Ko‘makchilar bilan birga kelgan so‘zlarning shakllari. 26 daqiqa
  • Leksiya1.62
   Dars-62. Ko‘makchilar jadvali. 25 daqiqa
  • Leksiya1.63
   Dars-63 (Video yo’q). Bog‘lovchi. 30 daqiqa
  • Leksiya1.64
   Dars-64 (Video yo’q). Ergashtiruvchi bog‘lovchilar. 30 daqiqa
  • Leksiya1.65
   Dars-65 (Video yo’q). Bog‘lovchiga xos ayrim xususiyatlar. 30 daqiqa
  • Leksiya1.66
   Dars-66. Bog‘lovchilar jadvali. 28 daqiqa
  • Leksiya1.67
   Dars-67. Yuklama. 27 daqiqa
  • Leksiya1.68
   Dars-68. Alohida olingan so‘zlar guruhi. Undov so‘zlar. 19 daqiqa
  • Leksiya1.69
   Dars-69. Taqlid so‘zlar. 25 daqiqa
  • Leksiya1.70
   Dars-70. Modal so‘zlar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.71
   Dars-71. Sintaksis. Gapda so‘zlarning bog‘lanishi. 27 daqiqa
  • Leksiya1.72
   Dars-72. So‘z birikmalari tasnifi. 31 daqiqa
  • Leksiya1.73
   Dars-73. So‘z birikmasida so‘zlarning o‘zaro birikish usullari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.74
   Dars-74. So‘z birikmalari zanjiri. 27 daqiqa
  • Leksiya1.75
   Dars-75. Gapning bo‘laklarga ajratilishi. Kesim. 28 daqiqa
  • Leksiya1.76
   Dars-76. Bog‘lama 26 daqiqa
  • Leksiya1.77
   Dars-77. Ega va uning ifodalanishi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.78
   Dars-78. Hol 19 daqiqa
  • Leksiya1.79
   Dars-79. To‘ldiruvchi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.80
   Dars-80. Vositasiz va vositali to‘ldiruvchi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.81
   Dars-81. Aniqlovchi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.82
   Dars-82. Qaratqich aniqlovchi. Izohlovchi aniqlovchi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.83
   Dars-83. Gap bo‘laklarining tartibi. To‘liq va to‘liqsiz gaplar. 21 daqiqa
  • Leksiya1.84
   Dars-84. Gapning uyushiq bo‘laklari. 19 daqiqa
  • Leksiya1.85
   Dars-85. Uyushiq bo‘laklar bo’yicha mashq. 26 daqiqa
  • Leksiya1.86
   Dars-86. Uyushiq bo‘lakli gaplarda umumlashтiruvchi so‘zlarning qo‘llanilishi. 18 daqiqa
  • Leksiya1.87
   Dars-87. Ajratilgan bo‘lakli gaplar. 19 daqiqa
  • Leksiya1.88
   Dars-88. Ajratilgan bo‘laklar. 24 daqiqa
  • Leksiya1.89
   Dars-89. Gap bo‘laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo‘laklar. Undalma. 20 daqiqa
  • Leksiya1.90
   Dars-90. Kirish so‘zlar va ularning uslubiy xususiyatlari. 24 daqiqa
  • Leksiya1.91
   Dars-91. Kiritma gaplar. 18 daqiqa
  • Leksiya1.92
   Dars-92. Sodda va qo‘shma gaplar. Qo‘shma gaplar tasnifi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.93
   Dars-93. Zidlov bog‘lovchilari yordamida bog‘langan qo‘shma gaplar. 22 daqiqa
  • Leksiya1.94
   Dars-94. Ergashgan qo‘shma gaplar. 22 daqiqa
  • Leksiya1.95
   Dars-95. Ergashtiruvchi bog‘lovchili ergashgan qo‘shma gaplar. 19 daqiqa
  • Leksiya1.96
   Dars-96. Ko‘rsatish olmoshli ergashgan qo‘shma gaplar. Nisbiy so‘zli ergashgan qo‘shma gaplar. 23 daqiqa
  • Leksiya1.97
   Dars-97. Kesim ergash gapli qo‘shma gaplar. 24 daqiqa
  • Leksiya1.98
   Dars-98. Hol ergash gapli qo‘shma gaplar. 26 daqiqa
  • Leksiya1.99
   Dars-99.To‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplar. Aniqlovchi ergash gapli qo‘shma gaplar. 24 daqiqa
  • Leksiya1.100
   Dars-100.Bog‘lovchisiz qo‘shma gap haqida ma’lumot. 17 daqiqa
  • Leksiya1.101
   Dars-101.Murakkab qo‘shma gap haqida ma’lumot. 23 daqiqa
  • Leksiya1.102
   Dars-102.Ko‘chirma gapli qo‘shma gap haqida ma’lumot. 18 daqiqa
  • Leksiya1.103
   Dars-103.Nutq uslublari haqida ma’lumot. 16 daqiqa
  • Leksiya1.104
   Dars-104.Publitsistik uslub. Badiiy uslub. 19 daqiqa
  • Leksiya1.105
   Dars-105.Ilmiy uslub. Rasmiy uslub. 15 daqiqa
  • Leksiya1.106
   Dars-106.Matn turlari. 13 daqiqa
  • Leksiya1.107
   Dars-107.Insho nazariyasi haqida ma’lumot. 15 daqiqa
  • Leksiya1.108
   Dars-108.Punktuatsiya. Nuqta, vergul, so‘roqning qo‘llanilishi. 24 daqiqa
  • Leksiya1.109
   Dars-109.Undov, qavs, ko‘p nuqta, tire belgisi va ularning qo‘llanilishi. 22 daqiqa
  • Leksiya1.110
   Dars-110.Qo‘shtirnoq, ikki nuqta, nuqtali vergul va ularning qo‘llanilish o‘rinlari. 18 daqiqa
  • Leksiya1.111
   Dars-111.Tinish belgilarining qo‘shaloq holda ishlatilish o‘rinlari. 18 daqiqa
  • Leksiya1.112
   Dars-112.Uyushiq bo‘laklar va ajratilgan bo‘laklarda tinish belgilari. 22 daqiqa
  • Leksiya1.113
   Dars-113.Qo‘shma gaplarda tinish belgilari. 23 daqiqa
  • Leksiya1.114
   Dars-114. Ergash gapli qo‘shma gaplar va ko‘chirma gaplarda tinish belgilarining ishlatilishi. 13 daqiqa
  • Leksiya1.115
   Dars-115.O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari. 16 daqiqa
  • Leksiya1.116
   Dars-116.O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari. 16 daqiqa
  • Leksiya1.117
   Dars-117.O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi va buning tarixiy ahamiyati. 15 daqiqa
  • Leksiya1.118
   Dars-118.Mustahkamlash darsi. 23 daqiqa
  • Leksiya1.119
   Dars-119. Mustahkamlash darsi. 21 daqiqa
  • Leksiya1.120
   Dars-120.Mustahkamlash darsi. 26 daqiqa
  • Leksiya1.121
   Dars-121.Mustahkamlash darsi. 21 daqiqa
Avaznazarov Odiljon 28yosh

Ish Joyi: Qarshi davlat universiteti

Oʻzi toʻgʻrisida qoʻshimcha ma'lumot (erishgan yutuqlari, ish tajribasi): Ish tajribasi 7 yil. Tayanch doktorant (PhD), 100 ga yaqin ilmiy va publitsistik maqolalar muallifi. Ilmiy ishlari O‘zbekiston, Qozog‘iston, Rossiya, Buyuk Britaniya va Makedoniya davlatlarida e'lon qilingan

Baholar

O'rtacha reyting

0
0 reyting

Batafsil reyting

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%